20180729_122414.jpg
 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Transformational Presence Nederland en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
 2. Garantie<
  Transformational Presence Nederland verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te (doen) voeren.
 3. Vertrouwelijkheid
  Transformational Presence Nederland zal de binnen het kader van de opdracht vallende belangen van de opdrachtgever en diens medewerkers voorop stellen. Transformational Presence Nederland acht zich verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever.
 4. Personeel
  Indien Transformational Presence Nederland meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is, kan Transformational Presence Nederland besluiten een andere medewerker de opdracht te laten uitvoeren of de samenstelling van het projectteam te wijzigen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorgenomen wijziging de kwaliteit van de uitvoering niet mag verminderen, noch de continuïteit van de opdracht in gevaar mag brengen.
 5. Tarieven en kosten
  Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte en de overeenkomst aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Bedoelde kosten worden, indien deze niet zijn inbegrepen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een verandering van het niveau van lonen en/of kosten gedurende de looptijd van de opdracht, die Transformational Presence Nederland noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Indien een dergelijke aanpassing plaatsvindt binnen drie maanden na de startdatum van de uitvoering van een opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen, met dien verstande dat de reeds geleverde diensten moeten worden betaald tegen het oorspronkelijke tarief
 6. Betalingsvoorwaarden
  Tenzij anders wordt overeengekomen, zendt Transformational Presence Nederland bij aanvang van de opdracht een nota aan de opdrachtgever voor het totale bedrag van de overeengekomen opdracht. Na afloop van de opdracht kan nog een eindafrekening volgen in verband met onkosten die nog niet in rekening waren gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na dagtekening van de betreffende nota, tenzij anders wordt overeengekomen. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Transformational Presence Nederland de uitvoering van de opdracht opschorten. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de nota schriftelijk te worden ingediend. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Tussentijdse wijziging c.q. beëindiging van de opdracht
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen. Ofwel omdat dit noodzakelijk wordt geacht in het kader van de zorgvuldige uitvoering van de opdracht, ofwel omdat partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en /of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden gewijzigd en / of uitgebreid dient te worden. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de onkostenvergoedingen beïnvloedt, zal Transformational Presence Nederland dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Transformational Presence Nederland de noodzakelijk aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan Transformational Presence Nederland de overeenkomst steeds te allen tijde eenzijdig beëindigen, indien Transformational Presence Nederland meent dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeengekomen opdrachtbevestiging. Transformational Presence Nederland zal zulks schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever duidelijk maken. Indien één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, met behoud van rechten.
 8. Annulering van een afspraak
  Het annuleren van een afspraak door de opdrachtgever geschiedt te allen tijde schriftelijk.

  Bij ‘Open inschrijving’:
  Bij annulering tot acht weken vóór aanvang van het programma is 30% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen acht weken tot vier weken vóór aanvang van het programma, bedragen de annuleringskosten 50% van het deelnamebedrag alsmede 50% van de overeengekomen verblijfskosten. Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van het programma of indien de deelnemer niet komt opdagen, blijft 100% van de deelnamekosten en 100% van de overeengekomen verblijfskosten verschuldigd.

  Bij ‘In-company programma’s / maatwerk / consultancytrajecten’:
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 weken voor aanvang. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang brengt Transformational Presence Nederland 50% van het honorarium in rekening. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang brengt Transformational Presence Nederland het gehele afgesproken honorarium in rekening.

  Bij ‘Coaching‘:
  Een annulering van een afspraak voor een gesprek in het kader van een overeengekomen opdracht dient uiterlijk 48 uur van tevoren aan Transformational Presence Nederland te worden doorgegeven, anders zal het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.
 9. Vervanging aanwezigen bij trainingen
  Een training of leergang heeft het beste resultaat als de deelnemers alle trainingsdagen volgen. Er bestaat geen recht op vervanging van trainings- of leergangdagen waaraan met niet heeft deelgenomen.
 10. Annulering van een opdracht
  Bij annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen opdracht geldt in het algemeen dat de reeds gemaakte voorbereidingskosten door Transformational Presence Nederland in rekening worden gebracht, met een minimum van 10% van het totaalbedrag.
 11. Overmacht
  Transformational Presence Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde de vastgestelde data te wijzigen c.q. te annuleren in geval van overmachtsituaties, waaronder zij behalve van buitenaf komende omstandigheden als extreme weersomstandigheden en dergelijke, mede begrijpt het uitvallen van projectmedewerkers wegens ziekte of beëindiging van het dienstverband, waarbij tijdige vervanging niet mogelijk blijkt. Transformational Presence Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever, indien Transformational Presence Nederland genoodzaakt is zich op overmacht te beroepen.
 12. Intellectuele eigendomsrechten
  De intellectuele eigendomsrechten van door Transformational Presence Nederland verstrekte syllabi, werkboeken, informatie en adviezen zijn en blijven bij Transformational Presence Nederland en gaan nimmer over op de opdrachtgever. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden nadat Transformational Presence Nederland daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.
 13. Aansprakelijkheid
  Transformational Presence Nederland aanvaardt aansprakelijkheid voor de schade die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Transformational Presence Nederland in de uitvoering van de overeengekomen opdracht. De aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van het honorarium dat Transformational Presence Nederland voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.
 14. Geschillenregeling
  Alle geschillen die naar aanleiding van de overeengekomen opdracht mochten ontstaan, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg en vallen derhalve onder Nederlandse rechtspraak.

"For me the power of Transformational Presence is in the holistic and potential-based approach to life, leadership, and coaching. It helps me in connecting with myself, others, and the world around me on a much deeper level. It enables me to access and trust my intuition and work with the energy in a situation. Being present in this way enables inner shifts and truly transformational experiences that can pave the way for concrete potential-led action."
– 
Anna-Lena Claeys-Kulik, Deputy Director for Policy Coordination & Foresight / Coach, Brussels, Belgium

"Alan Seale once signed one of his books for me with the text “…May you find the powerful soul-ego partnership that serves the world...”. It turned out to be a life-changing moment. In working with Transformational Presence, I discovered how my presence really can impact the world around me. I learned I have a choice in how I show up to help others to unlock the best version of themselves."
- Kees Gülcher

"Transformational Presence forms a bridge between spirituality and earthly existence, which is extremely useful, especially in strong rational-oriented contexts."
– Yvonne Kerkhof, coach and entrepreneur

Intuitive Coaching based on Transformational Presence takes you straight to the core, supports you to identify the unfolding potential, and then invites you into a partnership with that potential. In this way, you help your coachee to discover a clear path forward on which he/she can take important steps with clarity and confidence.

The curriculum of the program is based on the work of Alan Seale, writer, international coach and speaker, and founder of The Center for Transformational Presence. It follows the original script of Alan's signature program Transformational Presence for Leaders & Coaches (TPLC). More than 1000 professionals from 35 countries have graduated from this program with great enthusiasm.

Foto Alan Seale homepage v4

‘A problem is not something to be solved,
it's a message to be listened to’

 – Alan Seale, founder and director of The Center for Transformational Presence

What do you gain from this next-level coaching program?

 • As a coach, you have further strengthened your self-awareness, perceive more broadly, and have experienced what it takes to be able to partner with whatever presents itself
 • As a coach, you are more receptive to new information and able to guide your coachee to a receptive, more input-oriented attitude
 • You can sense and perceive beyond the familiar and obvious and invite your coachee to do the same
 • You help your coachee in the present moment to be able to understand what is happening at different levels in different situations and circumstances
 • You are able to let your coachee (further) develop the ability to take on opportunities and challenges with clarity and confidence
 • You've honed your own ability to sense action and movement forward as well as when it's time to take a step back and let things unfold on their own
 • You coach from the realization that everything is interconnected
 • You are able to successfully apply a large number of very practical and in-depth coaching techniques
 • You have made a personal development journey and experience more inner peace, joy, and freedom. As a person and as a coach

“I have been given very workable tools to make heart and belly accessible. In addition, an open and pleasant working atmosphere in which it was inviting and I had no hesitation to practice."
Jacobien, organizational psychologist

“Powerful. Effective. Enriching. Always and everywhere applicable." – Sushma, entrepreneur.

"Varied program with an appropriate amount of theory as a foundation and various exercises. Sander provides the right balance. In between the sessions,
you are encouraged to practice with each other and experience more depth.
Sander brings all this in an accessible, calm, and inspiring way".

– Saskia Mattern, team manager / career coach

"Sander is a wonderful teacher. He truly embodies Transformational Presence in the way he facilitates learning. He has a great ability to explain the concepts, demonstrate the tools in coaching and respond to the needs and questions of a diverse group of learners. His holistic approach combined with his kindness, calmness and joyfulness as well as his openness to all of us in the group and our different experiences made the training a truly transformational learning journey for me. I am very grateful to Sander for this experience."
– Anna-Lena Claeys-Kulik, Deputy Director for Policy Coordination & Foresight / Coach, Brussels, Belgium